Опубліковано нову працю члена редколегії нашого збірника Володимира Снапковського: Традыцыі і навацыі ў знешнепалітычных даследаваннях Беларусі : дапаможнік. Мінск : БДУ, 2020. 295 с.

02.04.2021

Разглядаюцца тэарэтыка-метадалагічныя і вучэбна-метадычныя аспекты новай вучэбнай дысцыпліны «Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі». Аналізуюцца пытанні, звязаныя з фарміраваннем знешнепалітычнай гісторыі Беларусі як новага кірунку гістарычных даследаванняў, яго ўкараненнем у навучальны працэс вышэйшых навучальных устаноў, узаемаадносінамі паміж гістарычнай палітыкай і гістарычнай навукай у Беларусі.

Для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-23 01 01 «Міжнародныя адносіны».