Про нас

Збірник наукових праць «Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки» є фаховим виданням відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України. У згаданому відділі сформована та діє наукова школа «Української історичної європеїстики», підвалини якої закладені ще наприкінці 1940-х років її науковими фундаторами – членами-кореспондентами НАН України Ф.П. Шевченком (1914–1995), І.М. Мельниковою (1918–2010) та П.С. Соханем (1926–2013), а з 1991 р. її очолює завідувач відділу, д.і.н., проф., член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки С.В. Віднянський.

Наукова школа являє собою міждисциплінарний напрямок у дослідженні всесвітньої історії. Спеціалізація школи:

  • розробка теорії і методології вивчення європейської історії;
  • історія та сучасні проблеми європейських міжнародних відносин і зовнішньої політики;
  • історія міжнародних зв'язків України й українського народу, зокрема висвітлення української присутності в геополітичному просторі Центрально-Східної Європи та культурно-цивілізаційному просторі Європи загалом;
  • зовнішня політика України після здобуття незалежності, обґрунтування європейського вибору України й вивчення практики її участі в європейському інтеграційному процесі та проблем формування іміджу України у світі, зокрема в країнах-членах Європейського Союзу;
  • новітня історія та досвід європейської інтеграції зарубіжних європейських держав, зокрема західних країн-сусідів України.

Координації зусиль представників наукової школи в дослідженні актуальних проблем європейської історії сприяв заснований за ініціативою І.М.Мельникової    
міжвідомчий збірник «Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн», який видавався відділом у 1975–1989 рр. (вийшло 14 випусків) і був на той час чи не єдиним в Україні періодичним науковим виданням із всесвітньої історії. А 1991 р. за ініціативою П.С. Соханя засновано новий міжвідомчий збірник наукових праць «Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки», до складу редколегії якого, очолюваної С.В.Віднянським, входять відомі європейські вчені-історики, і який перетворився на авторитетний науковий щорічник з історії міжнародних відносин та всесвітньої історії у незалежній України, добре відомий і за її межами, зокрема у країнах Європи, завдяки своїм ґрунтовним і різноплановим публікаціям з європейської історії (на сьогодні вийшло 29 випусків цього видання).

У збірнику «Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки» висвітлюються актуальні проблеми всесвітньої історії і міжнародних відносин, важливі методологічні, історіографічні та джерелознавчі питання. Велика увага приділяється недостатньо вивченим проблемам новітньої історії країн Центрально-Східної Європи, сучасних міжнародних відносин, починаючи з історії Великої війни, участі в них України. Вагоме місце посідають дослідження, присвячені міжнародним зв'язкам України й українського народу, їхньому значенню в контексті європейської та світової історії, а також еволюції зовнішньої політики незалежної Української держави, з'ясуванню її місця та ролі у глобальній системі міжнародних відносин. Регулярно подається наукова інформація, публікуються матеріали міжнародних наукових конференцій, рецензії на монографії і підручники з всесвітньої історії.

Діяльність збірника сфокусована на процесах координації теоретико-методологічних пошуків у галузі всесвітньої історії, трансформації концептуальних засад історичного пізнання й історіописання відповідно до новітніх тенденцій світової історіографії, і насамперед, на осмисленні ключових проблем історії України в контексті всесвітньо-історичного процесу.

Членами редколегії, рецензентами й авторами статей є вчені не лише Інституту, а й відомі фахівці академічних установ і закладів вищої освіти України та зарубіжних країн, зокрема, Азербайджанської Республіки, Італійської Республіки, Республіки Білорусь, Республіки Болгарія, Республіки Польща, Російської Федерації, Словацької Республіки, Угорщини, Французької Республіки, Чеської Республіки, Швейцарської Конфедерації.

Редакційна колегія збірника "Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки" дотримується політики відкритого доступу й міжнародних принципів етики наукових публікацій. Рукописи статей, що надходять до редакції збірника, рецензуються членами редколегії, а також зовнішніми експертами, які мають за останні три роки публікації з відповідної тематики.


ISSN 2415-7198 (Online)

ISSN 2411-345X (Print)

DOI: https://doi.org/10.15407/mzu 


Реєстрація в міжнародних базах данихВидання

Інституту історії України Національної академії наук України

Міжвідомчий збірник наукових праць 


Свідоцтво

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: cерія КВ № 6938 04.02.03р.  

Включено до "Переліку наукових фахових видань України"

Наказ МОН України № 1188 від 24.09.2020 р. «Історичні науки», категорія «Б»


Контакти

вул. Грушевського, 4, оф. 500, Київ, Україна, 01001

Тел.: +380 (44) 2798704

Факс: +380 (44) 2796362

E-mail: vsesvit_vid@ukr.net

© «Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки», 2019-2021