Керівництво для авторів

І. До друку у збірнику «Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки» приймаються наукові статті, доповіді, бібліографічні та джерелознавчі огляди, рецензії на нові видання, повідомлення про наукові події і заходи.

Обсяг рукопису - не більше 1 авторського аркуша (1 авторський аркуш - 40 000 друкованих знаків (включаючи пробіли між словами).

Рекомендовані елементи статті: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання зазначеної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у визначеному напрямі.

Кожна стаття має містити метадані. Вони публікуються у виданні, на сайті видання і зберігаються в українських та міжнародних базах даних. Метаданими є:

  1. Індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК).
  2. Відомості про автора (авторів) із зазначенням імені і прізвища, наукового ступеня і вченого звання, посади, місця роботи (повна назва), адреси установи, де працює автор, e-mail.
  3. Назва публікації.
  4. Анотація обсягом близько 2000 знаків із пробілами. У анотації мають бути відображені основні результати дослідження, їхня наукова новизна і значущість.
  5. Ключові слова.
  6. References - список опублікованих джерел та літератури латинським шрифтом у алфавітному порядку, оформлений відповідно до міжнародного стандарту APA (American Psychological Association (APA) Style).

Див.: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

У цьому блоці назви публікацій латиницею зі списку посилань повторюють, а кириличні назви транслітерують.

Рекомендований транслітератор можна знайти за адресою:

- https://litopys.org.ua/links/intrans.htm (Транслітератор з української на порталі «Ізборник»).

Інформацію про автора (авторів), назву публікації, анотацію, ключові слова потрібно подавати українською та англійською мовами.

ІI. Формат файлу - .DOC, .DOCX або .RTF; шрифт - Times New Roman; кеґль - 14; міжрядковий інтервал - 1,5; береги - всі по 2 см; абзацний відступ - 1,27 см. Текст потрібно набирати без переносів слів.

Таблиці створювати автоматично й нумерувати послідовно. На всі таблиці мають бути посилання в тексті («табл. ....», «у табл. ...», «див. табл. ...»).

Ілюстрації до тексту подавати окремими файлами у форматі .JPEG (не менше 300 dpi) із послідовною нумерацією арабськими цифрами та підписом.

ІІІ. Бібліографічні посилання розміщувати автоматично наприкінці статті (нумерація - арабськими цифрами). Знак виноски ставити перед розділовим знаком (двокрапкою, крапкою з комою, комою, крапкою), а не після нього.

Бібліографічні посилання необхідно оформляти згідно з вимогами стандарту «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015», що набув чинності 1 липня 2016 року.

Посилання на архівні матеріали подаються державною мовою, залежно від місця зберігання документа, згідно із загальноприйнятою в конкретному архіві (у конкретній країні) системою посилань (наприклад: ЦДІАК України. Ф. 127. Оп. 3. Спр. 38. Арк. 45). У першому посиланні на архів вказується його повна назва, а в дужках зазначається абревіатура. У наступних посиланнях ставиться лише абревіатура.

Офіційні абревіатури назв архівних установ та інші рекомендації щодо оформлення архівних посилань можна знайти на порталах державних архівних служб, зокрема України.

Редакційна колегія має право редагувати й скорочувати подані матеріали.

Запрошуємо надсилати електронні версії рукописів на e-mail: vsesvit_vid@ukr.netСтворено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати